ENG

Služba gradonačelnice

v.d. rukovoditeljke: Jelena Radović

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: 020/665-083
E-mail: sluzbagradonacelnika@podgorica.me


   1) izradu akata iz nadležnosti gradonačelnice u skladu sa Statutom Glavnog grada;

   2) izradu i sprovođenje programa rada gradonačelnice, programa rada službe gradonačelnice i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; sprovođenje plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;

   3) izradu nacrta odluka, rješenja, zaključaka, saglasnosti i drugih akata koja donosi gradonačelnica i izvještaja o realizaciji tih akata i dr; čuvanje izvornika akata koje donosi gradonačelnica;

   4) pripremu akata koje gradonačelnica donosi u realizaciji funkcije predstavljanja i zastupanja Glavnog grada;

   5) kontrolu akata koje gradonačelnica predlaže skupštini na usvajanje a čiji su obrađivači organi uprave, službe i javne službe i sprovođenje procedure predlaganja;

   6) kontrolu izvršavanja zakona i drugih propisa od strane organa i službi Glavnog grada; kontrolu realizacije Programa rada gradonačelnice i Programa rada skupštine i drugih razvojnih planova, programa i strateških dokumenata državnog značaja i pripremu predloga akata za njihovo izvršavanje;

   7) pripremu smjernica za izvršavanje prenesenih i povjerenih poslova i njihovu kontrolu;

   8) pripremu akata kojim gradonačelnica vrši usmjeravanje i usklađivanje rada organa uprave, službi i javnih službi;

   9) obezbjeđenje i kontrolu izvršenja sudskih odluka preko nadležnih organa uprave i službi Glavnog grada;

   10) kontrolu usklađenosti programa rada i izvještaja o radu organa uprave, posebnih, stručnih i javnih službi sa odgovarajućim uputstvom gradonačelnice;

   11) pripremu akata u vršenju upravnog nadzora nad radom organa uprave, posebnih, stručnih i javnih službi, kontrolu akata u vršenju nadzora nad radom Službe komunalne policije i Službe zaštite i spašavanja koje za gradonačelnicu priprema Sekretarijat za komunalne poslove;

   12) pripremu i organizovanje sastanaka i službenih putovanja gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice i staranje o realizaciji usvojenih zaključaka;

   13) pripremu zaključaka i putnih naloga za službena putovanja u inostranstvo gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u upravi;

   14) saradnju sa državnim organima i organima drugih jedinica lokalne samouprave u zemlji i inostranstvu;

   15) protokolarne poslove za potrebe gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice i organizaciju proslave Praznika Glavnog grada "19. decembar" u saradnji sa Službom skupštine;

   16) sprovođenje upravnog postupka za imenovanje, postavljenje, zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava i obaveza iz ovog osnova; rješavanje sukoba nadležnosti između organa uprave, javnih službi i pravnih lica kojima je odlukom skupštine povjereno vršenje određenih poslova; postupka izuzeća glavnog administratora; slobodnog pristupa informacijama i drugih postupaka u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Glavnog grada;

   17) postupanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;

   18) stručne i administrativno-tehničke poslove za Savjet gradonačelnice, druga stručna radna tijela koja obrazuje gradonačelnica i radna tijela Glavnog grada u skladu sa posebnom odlukom;

   19) registraciju odgovornog lica u Glavnom gradu (gradonačelnice) u odgovarajućem registru i druge administrativne poslove za potrebe gradonačelnice;

   20) poslove menadžera i to: predlaganje i učešće u pripremi i realizaciji planova i programa razvoja opštine kojima se podstiče ekonomski razvoj, preduzetnička inicijativa i javno-privatno partnerstvo, obezbjeđuje zaštita životne sredine i održivi razvoj; pripremai upravljanje projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora, praćženje njihove realizacije, izrada informacija i izvještaja o realiazciji projekata, uspostavljanje i vođenje baze podataka o planovima, programima, projektima, dostava podataka o projektima i njihovoj realizaciji ministarstvu nadležnom za poslove ekonomije u skladu sa posebnim zakonom; iniciranje izmjena i dopuna propisa koji otežavaju poslovnu inicijativu i drugi poslove koje menadžeru povjeri gradonačelnica;

   21) posredovanje u komunikaciji i podsticanje saradnje između domaćih i stranih privrednika i lokalne uprave Glavnog grada; pružanje tehničke podrške preduzetnicima; saradnju sa bankama i drugim finansijskim organizacijama, organima državne uprave, pravnim licima, reprezentativnim udruženjima poslodavaca i drugim subjektima koji se bave podsticajem razvoja privrede i zapošljavanjem; koordiniranje saradnje Sekretarijata za preduzetništvo i menadžera u pripremi i realizaciji razvojnih programa i projekata i analize normativnog i drugog okvira u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta;

   22) pripremu izvještaja o radu gradonačelnice na osnovu izvještaja organa lokalne uprave, posebnih, stručnih, javnih službi, izvještaja o radu službe i drugih izvještaja i informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima gradonačelnice;

   23) pripremu izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz nadležnosti gradonačelnice i drugih izvještaja u skladu sa zakonom;

   24) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

   25) druge poslove iz djelokruga službe, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica