ENG

Služba za unutrašnju reviziju i finansijsko upravljanje rizicima

v.d. rukovoditeljke: Elena Remiković

Adresa: Njegoševa 20
Telefon: +382 20 482 024, +382 020 482 025
E-mail:  unutrasnja.revizija@podgorica.me


  1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti sistema unutrašnjih finansijskih kontrola i drugih propisa od značaja za ostvarivanje funkcija službe; izjašnavanje na nacrte i predloge zakona u oblasti za koju je služba obrazovana;

   2) izradu i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; sprovođenje plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;

   3) operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Glavnog grada;

   4) procjenu sistema finansijskog upravljanja rizicima;

   4a) obezbjeđivanje pružanja savjetodavnih usluga u procesu upravljanja rizicima, u skladu sa zakonom kojim se uređuju upravljanje i unutrašnje kontrole u javnom sektoru;

   5) obavljanje posebne revizije na zahtjev Gradonačelnice i obavljanje revizije korišćenja sredstava Evropske Unije;

   6) praćenje sprovođenja preporuka po prethodno obavljenim revizijama;

   7) davanje stručnih mišljenja u postupku uvođenja novih sistema i procedura;

   8) saradnju sa ministarstvom nadležnim za poslove finansija u dijelu obuka i kontrole rada Službe;

   9) saradnju i praćenje preporuka Državne revizorske institucije, međunarodnih i domaćih strukovnih udruženja; saradnju sa Ministarstvom finansija u sprovođenju obuka i kontrole rada službe;

   10) vođenje upravnog postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom; rrješavanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;

   11) izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije i izvještaja i drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga organa za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl.;

   12) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;

   13) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;

   14) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

   15) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica