ENG

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

Sekretar: Miljan Barović, dipl. prostorni planer

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 40
Telefon: 020/625-646, 020/625-647
E-mail:  sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgorica.me
Fax: 020/ 625-680
Website: www.sekretarijat-za-ppor.podgorica.me

1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti: planiranja prostora i izgradnje objekata, zaštite životne sredine, strateške procjene uticaja, procjene uticaja na životnu sredinu, integrisanog spriječavanja i kontrole zagađivanja životne sredine, zaštite vazduha, zaštite prirode, zaštite od buke u životnoj sredini, energetske efikasnosti, energije, zaštite stanovništva od zaraznih bolesti i u drugim oblastima od uticaja na ostvarivanje funcija organa; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona, drugih propisa i planskih dokumenata u ovoj oblasti;

   2) pripremu i sprovođenje propisa Glavnog grada u oblastima za koje je organ obrazovan (lokalne planske dokumentacije do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, pripremne poslove na izradi urbanističkog projekta, plaćanje naknade za uređenje građevinskog zemljište, gradske rente, naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koju plaća vlasnik bespravnog objekta, naknade za komunalno opremanje do donošenja plana generalne regulacije, godišnje naknade za korišćenje prostora, naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, proglašenje zaštićenih prirodnih dobara, određivanje akustičnih zona i sl; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa Glavnog grada iz djelokruga organa;

   3) izradu i sprovođenje programa rada Sekretarijata, izradu i sprovođenje drugih strateških, programskih i planskih akata iz djelokruga organa (lokalni plan održivog razvoja, lokalni program zaštite životne sredine, strategija zdravlja i blagostanja, strategija adaptacije na klimatske promjene, akcioni plan zaštite biodiverziteta, akcioni plan za zaštitu od buke, program monitoringa segmenata životne sredine, srateška karta buke, lokalni energetski plan, program i plan poboljšanja energetske efikasnosti za potrebe Glavnog grada i sl.), sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru nadležnosti organa, praćenje i sprovođenje državnih planskih akata i međunarodnih konvencija u okviru nadležnosti organa;

   4) staranje o kvalitetu vazduha u Glavnom gradu;

   5) predlaganje smjernica za programski zadatak i pripremne poslove na izradi lokalnih planskih dokumenata;

   6) sprovođenje upravnih postupaka za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za koje je nadležan do okončanja započetih postupaka i izdavanje upotrebne dozvole za te objekte; postavljanje, građenje i uklanjanje pomoćnih objekata, pristupnih rampi, liftova i sl. za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore; izdavanje urbanističkih uslova za građenje privremenih objekata; legalizaciju bespravnih objekata; utvrđivanje obaveze plaćanja i visine naknade za uređenje građevinskog zemljišta, gradske rente za uređeno građevinsko zemljište, naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koju plaća vlasnik bespravnog objekta i naknade za komunalno opremanje do okončanja započetih postupaka u skladu sa zakonom, godišnje naknade za korišćenje prostora, naknade za neuređeno građevinsko zemljište, naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine i drugih naknada iz ovih oblasti; pretvaranje zajedničkih i posebnih djelova zgrade u stan ili poslovni prostor; stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu za planove i programe Glavnog grada; procjenu uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnost, odobrenje ili dozvolu izdaju drugi organi Glavnog grada; izdavanje integrisane dozvole; slobodni pristup informacijama i drugih postupaka u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;

   7) sistematizovanje i utvrđivanje liste bespravnih objekata za koje nije podnijet zahtjev ili nisu ispunili uslov za legalizaciju i dostavljanje iste nadležnom inspekcijskom organu i organu lokalne uprave nadležnom za donošenje rješenja o alternativnom smještaju;

   8) postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;

   9) povjerene poslove izdavanja urbanističko-tehničkih uslova;

   10) izdavanje uslova i mjera za zaštitu životne sredine;

   11) vođenje dokumentacione osnove o prostoru;

   12) vođenje informacionog sistema u oblastima za koje je obrazovan organ;

   13) vođenje evidencije bespravnih objekata; uspostavljanje i vođenje katastra zagađivača, evidencije o potrošnji energije i energenata u objektima kojima raspolaže Glavni grad i drugih evidencija u ovim oblastima;

   14) upravni nadzor, poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama "Regionalni park Komovi" d.o.o. i Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. u vršenju poslova pripreme i komunalnog opremanja građevinskog zemljišta; odlučivanje po pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa; davanje mišljenja na statut, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, program rada i izvještaj o radu sa aspekta usaglašenosti sa posebnim uputstvom gradonačelnice, programa uređenja prostora Glavnog grada, odnosno plana komunalnog opremanja nakon donošenja plana generalne regulacije Crne Gore i drugih materijala tih službi u oblasti u kojoj vrši nadzor;

   15) učešće u identifikaciji i zaštiti kapitala Glavnog grada u postupku privatizacije javnih službi nad kojima vrši nadzor čiji je osnivač Glavni grad;

   16) pripremu izvještaja o radu, informativnih i drugih stručnih materijala iz djelokruga organa za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl.;

   17) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;

   18) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i djelokruga javnih službi nad kojima vrši nadzor i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;

   19) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

   20) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.


Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica