ENG

Glavni gradski arhitekta

v.d. glavne gradske arhitektice: Duška Mačić


Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665-077, +382 20 665-042
E-mail: glavni.arhitekta@podgorica.me, duska.macic@podgorica.me

   1) praćenje i primjenu propisa iz oblasti planirana prostora i izgradnje objekata; izjašnjavanje na zakone i druge propise iz djelokruga službe;

   2) izradu i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; sprovođenje plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;

   3) izradu politika, strategija, projekata i programa u cilju unapređenja prostornog i arhitektonskog oblikovanja;

   4) pripremu programa rada službe, lokalnih strateških i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata iz djelokruga službe;

   5) donošenje rješenja o usklađenosti objekta sa smjernicama za usklađivanje spoljnog izgleda objekta iz planskog dokumenta i njegovu dostavu katastru;

   6) prenijete poslove davanja saglasnosti na idejno rješenje zgrade, trga i ostalih javnih prostora u naseljima, provjere usaglašenosti idejnog rješenja sa urbanističkim projektom u skladu sa zakonom, propisivanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnih objekata; davanje saglasnosti u pogledu izgleda privremenog objekta i izrađivanje projektnog zadatka za urbanistički projekat;

   7) dostavljanje idejnog rješenja, zahtjeva investitora i saglasnost glavnom državnom arhitekti u skladu sa zakonom;

   8) davanje mišljenja na program postavljanja, odnosno građenja privremenih objekata u području nacionalnog parka;

   9) pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje web sajta;

   10) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga i druge upravne postupke iz svoje nadležnosti;

   11) postupanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;

   12) pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl. iz djelokruga službe;

   13) pripremu godišnjeg izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata na web sajtu Glavnog gtrada, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja iz djelokruga službe u skladu sa zakonom;

   14) vođenje propisanih evidencija i čuvanje dokumentacije službe;

   15) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;

   16) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

        17) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.


Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica