ENG

Uprava za inspekcijske poslove

v.d. direktora: mr Branko Kovačević

Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb
Telefon: +382 672-493
Dežurne službe: 067/245-799
E-mail: komunalna.inspekcija@podgorica.me1) praćenje i sprovođenje propisa u oblasti inspekcijskog nadzora i propisa u oblastima u kojima vrši inspekcijski nadzor: javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; izgradnje, održavanja i korišćenja deponija; uređivanja i održavanja pijaca, groblja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvjete, opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica, saobraćajnih oznaka i signalizacije; prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju; auto-taksi i vanrednog prevoza; stanovanja u stambenim zgradama; držanja kućnih ljubimaca; zaštite od buke u životnoj sredini; snabdijevanja toplotom; upotrebe simbola Glavnog grada; kontrole radnog vremena; održavanja kafilerija; voda i vodnog dobra od lokalnog značaja; upravljanja vodama javnog vodosnabdijevanja; prikupljanja, prečišćavanja i ispuštanja otpadnih voda i prikupljanja i ispuštanja atmosferskih voda; sportsko-rekreativnih i avanturističkih aktivnosti u turizmu; usluga iznajmljivanja vozila; oblasti turizma i ugostiteljstva (pružanja usluga u privremenim ugostiteljskim objektima na javnim površinama, drugom prostoru van ugostiteljskog objekta i u pokretnom objektu; upotrebe elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskom objektu; kontrole odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za kamp sa najviše 15 smještajnih jedinica i katering objekte, odnosno rješenja o upisu u Centralni turistički registar za sobe, turističke apartmane, kuće i stanove u skladu sa zakonom; uslove za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za koje rješenje o dodjeli kategorije izdaje nadležni organ lokalne uprave; uslove za posebne standarde ugostiteljskih objekata za koje rješenje izdaje nadležni organ lokalne uprave; radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata; instaliranja limitatora jačine zvuka na uređaju preko kojeg se emituje muzika; pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu i na plovnom objektu; pružanja usluga kampovanja u kampovima sa najviše 15 kamp jedinica i van prostora određenog za kampovanje; oglašavanja i reklamiranja turističke i ugostiteljske djelatnosti i usluga za koje odobrenje za obavljanje ovih vrsta djelatnosti, odnosno rješenje o upisu u Centralni turistički registar izdaje nadležni organ lokalne uprave i sl.); obezbjeđenja uređaja i opreme za odvođenje dima, pare i neprijatnih mirisa; obezbjeđenje uslova za kretanje lica sa invaliditetom u objektima za koje odobrenje za obavljanje djelatnosti odnosno rješenje o upisu u Centralni turistički registar izdaje nadležni organ lokalne uprave i sl. u skladu sa zakonom i drugim propisima;

  2) učešće u pripremi i sprovođenje propisa Glavnog grada u oblastima za koje je organ obrazovan;

   3) inspekcijski nadzor u obavljanju povjerenih poslova državne uprave iz nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore u oblasti eksploatacije i deponovanja rječnih nanosa na vodnom zemljištu;

   4) inspekcijski nadzor u obavljanju povjerenih poslova državne uprave iz nadležnosti Uprave policije koji se odnose na premještanja vozila, izdavanje prekršajnog naloga i pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa zakonom;

   5) izradu i sprovođenje programa rada organa i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga organa; sprovođenje plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga organa; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata iz djelokruga organa;

   6) postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;

   7) sprovođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom;

   8) pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala za Skupštinu, gradonačelnicu, organe državne uprave, medije i sl., iz djelokruga organa;

   9) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svog djelokruga, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;

   10) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;

   11) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

   12) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.


Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica