ENG

Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta

v.d. sekretara: Balša Špadijer

Adresa: Njegoševa 13
Telefon:+382 20 665-079, +382 20 665-084
E-mail: finansije@podgorica.me
Fax: +382 20 665-080

   1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti: finansiranja, budžeta, zarada u javnom sektoru, administrativnih taksi, zaštite podataka o ličnosti i drugih propisa koji su vezani za ostvarivanje funkcija organa; izjašnjavanje na predloge i nacrte zakona i drugih propisa i akata iz ove oblasti;

   2) pripremu i sprovođenje lokalnih propisa u oblastima za koje je obrazovan (Budžet Glavnog grada; privremeno finansiranje; zarade lokalnih funkcionera i lokalnih službenika i namještenika Glavnog grada; lokalni javni prihodi u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda (porezi, prirezi, boravišna taksa, lokalne administrativne takse i sl.); učešće u pripremi lokalnih propisa kojim se uređuju drugi lokalni javni prihodi (komunalna taksa, naknade, članski doprinos Turističkoj organizaciji Glavnog grada i sl.); izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa Glavnog grada iz djelokruga organa;

   3) izradu i sprovođenje programa rada Sekretarijata i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga organa; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i si; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti organa;

   4) upravljanje konsolidovanim računom trezora, podračunima i drugim računima; vođenje postupka otvaranja podračuna i utvrđivanje načina njihovog korišćenja; vođenje glavne knjige trezora i pomoćne knjige; finansijsko planiranje i upravljanje gotovinskim sredstvima; kontrolu izdataka i izvršavanje Budžeta; obračun i isplatu zarada i naknada u organima Glavnog grada, organima uprave, službama i ustanovama čiji je osnivač Glavni grad; budžetsko računovodstvo;

   5) vođenje postupka za slobodni pristup informacijama, zaštitu ličnih podataka iz svog djelokruga i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;

   6) učešće u identifikaciji i zaštiti kapitala Glavnog grada u postupku privatizacije javnih službi čiji je osnivač Glavni grad; kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti ili udjela u privrednim društvima, zaduživanje Glavnog grada i davanje garancija, analizu trošenja budžetskih sredstava; analizu poslovanja privrednih društava čiji je osnivač Glavni grad; analizu iskazanih potreba potrošačkih jedinica i sl.

   7) pripremu sporazuma o visini operativnih izdataka u budžetu opštine u okviru Glavnog grada koje obezbjeđuje Glavni grad;

   8) vođenje evidencije o dugu Glavnog grada, evidencije zarada zaposlenih u Glavnom gradu i drugih evidencija u skladu sa zakonom;

   9) dostavljanje podataka nadležnim organima o prihodima, izdacima i budžetskom zaduženju;

   10) postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;

   11) pripremu izvještaja o radu organa, pripremu završnog računa Budžeta Glavnog grada; realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu, korišćenju stalne budžetske rezerve i drugih informativnih i stručnih materijala za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl.;

   12) pripremu godišnjeg izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i druge izvještaje u skladu sa posebnim odlukama Glavnog grada;

   13) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;

   14) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

   15) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.


Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica