ENG

Sekretarijat za preduzetništvo i investicije

v.d. sekretara: Šućo Orahovac

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 41
Telefon: +382 20 / 625-724
E-mail: preduzetnistvo@podgorica.me


1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti: regionalnog razvoja; turizma; zanatstva; trgovine; preduzetništva, rada u dijelu radnog vremena; kontrole državne pomoći; zaštite potrošača; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona, drugih propisa i planskih dokumenata u ovim oblastima;

   2) pripremu i sprovođenje propisa Glavnog grada u oblastima za koje je organ obrazovan; pripremu osnivačkih akata javnih službi nad kojima vrši nadzor; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa Glavnog grada iz djelokruga organa;

   3) izradu i sprovođenje programa rada Sekretarijata, programa i planova podsticaja razvoja preduzetništva, zaštite potrošača, drugih programskih i planskih akata iz okvira nadležnosti organa; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada iz djelokruga organa; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti organa;

   4) saradnju i koordinaciju sa menadžerom u pripremi i sprovođenju razvojnih programa, planova i projekata iz nadležnosti organa, predlaže i učestvuje u pripremi i realizaciji javno-privatnog partnerstva;

   5) sprovođenje upravnih postupka i vršenje upravnih radnji u oblastima za koje je organ obrazovan (izbor korisnika biznis zona; utvrđivanje ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova u poslovnim prostorima iz lokalne nadležnosti; izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i kategorisanje objekata iz lokalne nadležnosti; određivanju posebnog standarda ugostiteljskog objekta; izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u posebnim objektima, usluga rent-a-cara i limo servisa i sl.; korišćenje akustičkih uređaja i električnih uređaja za pojačavanje zvuka; ovjera knjige gostiju i knjige prigovora u ugostiteljskim objektima; slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga i druge upravne postupke i upravne radnje iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;

   6) postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;

   7) davanje mišljenja o pitanjima koja se odnose na podršku biznis zajednici u Glavnom gradu;

   8) prijava o početku obavljanja trgovine; prijava o obavljanju zanatske djelatnosti i drugih evidencija u oblastima iz nadležnosti organa u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;

   9) upravni nadzor i poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama u oblastima iz svoje nadležnosti (AD "Plodovi Crne Gore", pravno lice koje upravlja biznis zonama, Turistička organizacija Glavnog grada); odlučivanje po pravnim ljekovima na prvostepena akta javnih službi nad kojima vrši nadzor i pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa; davanje mišljenja na statut, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, program rada i izvještaj o radu sa aspekta njihove usaglašenosti sa posebnim uputstvom gradonačelnice, planove, programe, cjenovnike i druge materijale tih službi;

   10) učešće u identifikaciji i zaštiti kapitala Glavnog grada u postupku privatizacije javnih službi nad kojima vrši nadzor čiji je osnivač Glavni grad;

   11) pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga organa za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl.;

   12) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;

   13) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i djelokruga javnih službi nad kojima vrši nadzor i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;

   14) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

   15) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica