ENG

Sekretarijat za komunalne poslove

v.d. sekretara: Andrija Babović

Adresa: Rimski trg br. 50
Telefon: +382 20 235-184, +382 20 235-186
E-mail: sekretarijat.kps@podgorica.me
Stambena oblast: +382 20 235-187
Komunalna oblast: +382 20 235-189
Nadzor nad radom javnih službi u komunalnoj oblasti: +382 20 235-188


1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u komunalnoj, stambenoj oblasti, oblasti upravljanja otpadom; planiranja prostora i izgradnje objekata u oblasti privremenih objekata; teritorijalne organizacije Glavnog grada; rješavanja stambenih pitanja lokalnih službenika i namještenika i lokalnih funkcionera i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcije organa; izjašnjavanje na predloge i nacrte zakona i drugih propisa i akata iz ove oblasti;

   2) pripremu i sprovođenje propisa i akata Glavnog grada u oblastima za koje je organ obrazovan; pripremu osnivačkih akata javnih službi nad kojima vrši nadzor; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa Glavnog grada iz djelokruga organa;

   3) izradu i sprovođenje programa rada Sekretarijata, programa privremenih objekata i drugih programskih, planskih akata iz djelokruga organa; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru nadležnosti organa; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru djelokruga organa;

   4) popis neuređenih odlagališta i druge poslove iz ove oblasti;

   5) sprovođenje upravnih postupaka u oblastima za koje je organ obrazovan (iseljenje iz zajedničkih ili posebnih djelova stambene zgrade; postavljanje, odnosno izgradnju privremenih objekata u skladu sa zakonom do donošenja programa privremenih objekata; izdavanje urbanističkih i tehničkih uslova za postavljanje privremenih objekata i tehničkih uslova za građenje privremenih objekata; postavljanje table sa nazivom objekta; privremeno zauzimanje i raskopavanje javne površine, izuzev na opštinskim i nekategorisanim putevima; postupka za slobodan pristup informacijama i drugih upravnih postupaka iz nadležnosti organa u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;

   6) postupanje po inicijativi za spajanje ili osnivanje novih naselja i promjenu naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji Glavnog grada, odnosno po drugim inicijativama građana iz djelokruga organa;

   7) sprovođenje odluka Skupštine Glavnog grada o određivanju naziva naselja, ulica i trgova;

   8) određivanje ulica koje pripadaju području osnovnih škola na teritoriji Glavnog grada u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu i sport i ministarstvom nadležnim za poslove prosvjete;

   9) uspostavljanje i vođenje evidencije o nazivima naselja, ulica, trgova i brojevima stambenih i poslovnih zgrada; registra upravnika stambenih zgrada; registra postavljanja ili građenja privremenih objekata; evidencije lokalnih dobara u opštoj upotrebi u komunalnoj oblasti izuzev dobara čija je evidencija povjerena javnim službama; evidencije drugih lokalnih dobara od opšteg interesa iz komunalno oblasti; evidencije o komunalnom otpadu i drugih registara i evidencija u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;

   10) obezbjeđenje izvođenja hitnih radova u stambenoj zgradi u slučajevima propisanim zakonom;

   11) upravni nadzor, poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama koje obavljaju stambene i komunalne djelatnosti (Društva sa ograničenom odgovornošću: Agencija za stanovanje, "Vodovod i kanalizacija", "Čistoća" "Tržnice i pijace", "Pogrebne usluge", "Komunalne usluge","Zelenilo" i "Deponija"; odlučivanje po pravnim ljekovima na prvostepena akta javnih službi nad kojima vrši upravni nadzor i pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa; davanje mišljenja na statut, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, program rada i izvještaj o radu sa aspekta njihove usaglašenosti sa posebnim uputstvom gradonačelnice, planove, programe, cjenovnike i druge materijale tih službi;

   12) učešće u identifikaciji i zaštiti kapitala Glavnog grada u postupku privatizacije javnih službi nad kojima vrši nadzor čiji je osnivač Glavni grad;

   13) pripremu akata za gradonačelnicu u vršenju nadzora nad zakonitošću i cjelishodnošću rada Službe zaštite i spašavanja i Službe komunalne policije;

   14) pripremu izvještaja o radu, informativnih i drugih stručnih materijala iz djelokruga organa za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl.;

   15) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;

   16) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i djelokruga javnih službi nad kojima vrši nadzor i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;

   17) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

   18) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica