ENG

Glavni administrator

Glavni administrator: mr Vuksan Vuksanović

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665-067, +382 20 665-035
E-mail: glavni.administrator@podgorica.me

Poslovi glavnog administratora definisani su zakonskim odredbama (Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o Glavnom gradu) i normama koje su sadržane u podzakonskim aktima (Statut Glavnog grada, Odluka o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada). Pomenuti propisi uređuju položaj glavnog administratora u sistemu lokalne samouprave, definišu njegova ovlašćenja i poslove, bliže uređuju obrazovanje Službe Glavnog administratora.

Glavni administrator vrši poslove drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti organa i posebnih službi; koordinira rad organa i službi u izvršavanju poslova za koje je potrebna međusobna saradnja (priprema propisa, akcionih planova, strateškog plana razvoja Glavnog grada i drugih razvojnih planova i programa, priprema izvještaja o njihovoj realizaciji i stručno informativnih materijala, izvještaja o sprovođenju zakona, propisa Glavnog grada i dr.); daje mišljenje na akt kojim se utvrđuje organizacija i način rada uprave Glavnog grada; daje stručna uputstva i instrukcije za rad organima i službama radi pravilne primjene zakona i drugih propisa; priprema godišnji izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti Glavnog grada; podnosi gradonačelniku godišnji izvještaj o radu i druge izvještaje na zahtjev gradonačelnika; rješava sukob nadležnosti između organa uprave Glavnog grada i sukob nadležnosti između organa lokalne uprave opštine i organa uprave Glavnog grada; vrši druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Glavnog grada i aktima gradonačelnika.

Za vršenje poslova glavnog administratora obrazuje se stručna služba, kojom rukovodi glavni administrator. Glavni administrator za svoj rad i rad svoje službe odgovara gradonačelniku.

Biografija glavnog administratora: Vuksanović

Rođen 1977. godine u Cetinju. Osnovnu i srednju školu završio u Podgorici. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Položio pravosudni i advokatski ispit. Odbranio magistarski rad pod naslovom “Implementacija Statuta Međunarodnog krivičnog suda u pravni poredak Crne Gore” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učestvovao u izradi više od dvadeset zakona i drugih propisa. Priređivač i autor različitih stručnih publikacija. Radio u Ministarstvu pravde od 2003. do 2011. godine, a od 2011. godine do imenovanja na funkciju glavnog administratora bio je direktor Direkcije za pravne poslove u Crnogorskoj komercijalnoj banci. Bio je konsultant za pravna pitanja na projektima koji su podržani od strane međunarodnih razvojnih organizacija. Učesnik velikog broja seminara, konferencija i stručnih usavršavanja u Crnoj Gori i u inostranstvu. Govori engleski jezik. Oženjen, otac jednog djeteta.

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica