ENG

Sekretarijat za kulturu

Sekretarka: Ana Medigović

Adresa: Ul. Marka Miljanova br. 4
Telefon:+382 20 225-144, +382 20 225-168
E-mail: sekretarijat.kultura.sport@podgorica.me, ana.medigovic@podgorica.me
Fax: +382 20 225-166


   1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti: kulture, bibliotečke, kinematografske, muzejske, arheološke i drugih djelatnosti iz ovih oblasti; podsticanja daljeg školovanja talentovane i nadarene djece i mladih; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona, drugih propisa i planskih dokumenata u ovim oblastima;

   2) pripremu i sprovođenje propisa Glavnog grada u oblastima za koje je organ obrazovan (finansiranje i obezbjeđenje prostornih i drugih uslova za rad samostalnih umjetnika i književnika, dodjeljivanja nagrada i priznanja i sl.); pripremu osnivačkih akata javnih službi nad kojima vrši nadzor; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa Glavnog grada iz djelokruga organa;

   3) izradu i sprovođenje programa rada Sekretarijata, programa razvoja kulture u Glavnom gradu sa godišnjim planom realizacije, programa podizanja spomen-obilježja, programa kulturnih manifestacija, finansiranja i sufinansiranja aktivnosti u kulturi i drugih programa i planova u ovoj oblasti; učešće u postupku donošenja nacionalnog programa razvoja kulture; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada iz djelokruga organa; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata iz djelokruga organa;

   4) sprovođenje upravnog postupka za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovne programe; učešće u podsticanju i vrednovanju daljeg školovanja talentovane i nadarene djece; sprovođenje postupka za slobodan pristup informacijama i drugih postupaka iz djelokruga organa u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;

   5) postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;

   6) vođenje evidencije drugih lokalnih dobara od opšteg interesa iz djelokruga organa (spomenici kulture u imovini Glavnog grada, arheološki lokaliteti lokalnog značaja i sl.) i drugih registara i evidencija u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;

   7) upravni nadzor, poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama koje obavljaju djelatnosti iz ovih oblasti (JU KIC "Budo Tomović", JU Narodna biblioteka "Radosav Ljumović", JU Gradsko pozorište, JU Dječije pozorište, JU "Muzeji i galerije"); odlučivanje po pravnim ljekovima na prvostepena akta javnih službi nad kojima vrši upravni nadzor i pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa; davanje mišljenja na statut, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, program rada i izvještaj o radu sa aspekta njihove usaglašenosti sa posebnim uputstvom gradonačelnice, druge planove, programe, cjenovnike i druge materijale tih službi;

   8) pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga organa za Skupštinu, gradonačelnicu, organe državne uprave, medije i sl.;

   9) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svog djelokruga, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;

   10) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i djelokruga javnih službi nad kojima vrši nadzor i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;

   12) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

         13) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica