ENG

Direkcija za imovinu

v.d. direktorice: Milica Kadović

Adresa: Ul. Jovana Tomaševića 2A
Telefon: +382 20 625-607, +382 625-618, +382 67/ 652-595
E-mail: direkcija.imovina@podgorica.me, imovina@t-com.me


 

   1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti: državne imovine, državnog premjera i katastra nepokretnosti, obligacionih, svojinsko pravnih odnosa, građevinskog zemjišta i drugih oblasti koje su u vezi sa ostvarivanjem funkcija organa; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa u ovim oblastima;

   2) pripremu i sprovođenje propisa Glavnog grada u oblastima za koje je organ obrazovan (utvrđivanje građevinskog zemljišta koje će biti predmet raspolaganja u narednoj godini, uslova i načina korišćenja službenih zgrada i prostorija, reprezentativnih objekata, stanova za službene potrebe i drugih propisa iz oblasti upravljanja, korišćenja i raspolaganja državnom imovinom; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu zakonitosti propisa Glavnog grada iz djelokruga organa;

   3) izradu i sprovođenje programa rada Direkcije i drugih programa i planova iz djelokruga organa; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga organa; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru djelokruga organa;

   4) upravljanje i korišćenje imovine Glavnog grada i staranje o njenom namjenskom korišćenju;

   5) pokretanje postupka upisa imovine Glavnog grada u katastar nepokretnosti, sprovođenje postupka eksproprijacije, parcelacije, razgraničenja i dr.; postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom; postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;

   6) sprovođenje postupka prodaje i davanja u zakup nepokretnih stvari i drugih dobara kojima raspolaže Glavni grad; pripremu predloga ugovora o prodaji, razmjeni, zakupu stvari, uspostavljanju hipoteke ili fiducije i sl., zaključivanje tih ugovora kada je posebno ovlašćena i praćenje njihove realizacije;

   7) pripremu predloga pojedinačnih akata kojima nadležni organi Glavnog grada odlučuju o sticanju, korišćenju i raspolaganju nepokretnom imovinom i o rasporedu i korišćenju službenih prostorija organa i službi Glavnog grada u skladu sa zakonom i Statutom Glavnog grada;

   8) procjenu vrijednosti nepokretnih stvari u imovini Glavnog grada;

   9) vođenje evidencije imovine Glavnog grada u skladu sa zakonom;

   10) popis i evidenciju drugih lokalnih dobara od opšteg interesa kojima raspolaže Glavni grad čiji popis i evidencija nije zakonom ili ovom odlukom stavljena u nadležnost drugih organa uprave ili javnih službi); popis i evidenciju drugih nepokretnih i pokretih stvari u skladu sa zakonom i propisima Glavnog grada;

   11) postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;

   12) upravni nadzor i poslove ostvarivanja prava osnivača u Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. u vršenju povjerenih poslova upravljanja dijelom poslovnog prostora Glavnog grada; odlučivanje po pravnim ljekovima na prvostepena akta javnih službi nad kojima vrši upravni nadzor i pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa u dijelu povjerenih poslova; davanje mišljenja na statut, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, program rada i izvještaj o radu sa aspekta njihove usaglašenosti sa posebnim uputstvom gradonačelnice, druge planove, programe i materijale te javne službe u dijelu poslove nad kojima vrši upravni nadzor;

   13) učešće u identifikaciji i zaštiti kapitala Glavnog grada u postupku privatizacije javne službe nad kojom vrši nadzor;

   14) pripremu izvještaja o radu, stanju imovine i drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga organa za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl.;

   15) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;

   16) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;

   17) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije i službenih zgrada i prostorija koje koristi više organa uprave, opreme, prevoznih sredstava i sl.) u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina;

   18) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica