ENG

Služba za javne nabavke i komercijalne poslove

v.d. rukovodioca: dipl. ecc. Stevan Ražnatović

Adresa: Njegoševa 20
Telefon:  +382 20 482-084
E-mail: javnenabavke@podgorica.me
Fax: +382 20 482-091


   1) praćenje i primjenu propisa iz oblasti javnih nabavki i drugih oblasti koje su u vezi sa ostvarivanjem funkcija službe; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i planskih akata u okviru djelokruga službe;

   2) izradu i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;

   3) pripremu plana javnih nabavki i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe;

   4) pripremu dokumentacije, sprovođenje postupka javnih nabavki u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima i izradu nacrta akata iz ove oblasti;

   5) objavljivanje akata na portalu javnih nabavki u skladu sa zakonom;

   6) saradnju sa nadležnim organima i službama za koje se vrši nabavka do okončanja postupka;

   7) saradnju sa organima državne i lokalne uprave u oblasti sistema javnih nabavki;

   8) praćenje realizacije ugovora o javnim nabavkama;             

   9) postupanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;

   10) sprovođenje upravnog postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom; rrješavanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;

   11) vođenje propisanih evidencija iz ove oblasti kao i drugih evidencija u skladu sa zakonom i propisima Glavnog grada;

   12) pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga službe za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl.;

   13) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;

   14) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;

   15) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

   16) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica