ENG

Uprava lokalnih javnih prihoda

v.d. direktorice: Dragana Brajović

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 16
Telefon: +382 20 447-100
E-mail: uljp@podgorica.me
Fax: +382 20 447-102


1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti: poreza, prireza, taksi, naknada i drugih lokalnih javnih prihoda, poreske administracije, inspekcijskog nadzora i drugih propisa od značaja za ostvarivanje funkcija organa; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona, drugih propisa i planskih dokumenata u ovim oblastima;

   2) učešće u pripremi i sprovođenje propisa Glavnog grada u oblasti poreza, prireza i drugih lokalnih javnih prihoda; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa Glavnog grada iz djelokruga organa;

   3) izradu i sprovođenje programa rada Uprave i drugih programa i planova iz djelokruga organa; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga organa; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru djelokruga organa;

   4) propisivanje oblika i sadržaja poreske prijave i vođenje poreskog knjigovodstva;

   5) sprovođenje postupka utvrđivanja, naplate i kontrole poreza i prireza koje uvodi Glavni grad i drugih lokalnih javnih prihoda u skladu sa odlukama Glavnog grada;

   6) sprovođenje postupka naplate drugih lokalnih javnih prihoda (godišnja naknada za korišćenje prostora; naknada za uređenje građevinskog zemljišta; gradska renta, naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine i dr.);

   7) nadzor nad prikupljanjem i plaćanjem boravišne takse; utvrđivanje i nadzor nad utvrđivanjem, obračunavanjem i plaćanjem članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Glavnog grada;

   8) sprovođenje postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;

   9) postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;

   10) inspekcijski nadzor u oblasti utvrđivanja lokalnih javnih prihoda;

   11) vođenje registra poreskih obveznika, evidencije naplaćenih lokalnih javnih prihoda i drugih evidencija u skladu sa zakonom;

   12) pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga organa za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl.;

   13) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;

   14) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;

   15) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

   16) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica