ENG

Služba za informacioni sistem

v.d. rukovodioca: Nikola Mićunović

Adresa: Njegoševa 20
Telefon: +382 20 482-001
E-mail: cis@podgorica.me
Fax:+382 20 665-031


   1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti informacioni-komunikacionih tehnologija i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcija službe; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i planskih akata u okviru djelokruga službe;

   2) izradu i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;

   3) izradu strateških i drugih programskih i planskih akata Glavnog grada iz djelokruga službe;

   4) uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema u Glavnom gradu; učešće u projektovanju i implementaciji informacionog sistema; predlaganje novih programskih sistema i usavršavanje postojećih; izradu projektnih zadataka;

   5) održavanje računarske i mrežne opreme i sredstava i staranje o funkcionisanju računarskih mreža;

   6) kontrolu automatske obrade podataka i sprovođenje mjera njihove zaštite;

   7) kreiranje i održavanja web sajta Glavnog grada; kreiranje stranica Glavnog grada na društvenim mrežama u saradnji sa Službom za odnose sa javnošću i objavljivanje informacija koje dostavi ta služba;

   8) sprovođenje obuka i usavršavanja lokalih službenika i namještenika za korišćenje informacione tehnologije i sistema;

   9) učešće u izradi projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i praćenje njihove realizacije;

   10) sprovođenje postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom;

   11) postupanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;

   12) vođenje evidencija u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;

   13) pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga službe za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl.;

   14) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja iz svog djelokruga;

   15) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;

   16) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

   17) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica