ENG

Sekretarijat za saobraćaj

v.d. sekretara: Ninoslav Kaluđerović

Adresa: Oktobarske Revolucije 98
Telefon: 020/ 235-185, 020/ 235-188, 020/ 675-654
E-mail: saobracaj@podgorica.me


   1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti saobraćaja, puteva i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcija organa; izjašnjavanje na predloge i nacrte zakona i drugih propisa i državnih planskih akata iz ovih oblasti;

   2) pripremu i sprovođenje propisa i akata Glavnog grada u oblastima za koje je organ obrazovan; pripremu osnivačkih akata javnih službi nad kojima vrši nadzor; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa Glavnog grada iz djelokruga organa;

   3) izradu i sprovođenje programa rada Sekretarijata i drugih programskih i planskih akata iz nadležnosti organa; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okvirusvog djelokruga; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti organa;

   4) sprovođenje upravnih postupaka i vršenje upravnih radnji u oblastima za koje je organ obrazovan (privremeno podizanje ograde i zauzimanje i raskopavanje javnih površina u koridoru opštinskog i nekategorisanog puta; priključenje komercijalnog objekata na opštinski i nekategorisani put; privremena i povremena parkirališta, privremene garaže, rezervacije parking mjesta; postavljanje autobuskih stajališta i nadstrešnica na opštinskom putu; izdavanje licenci i izvoda iz licenci za gradski, prigradski linijski prevoz putnika i taksi prevoz; vanredni priključak na opštinski i nekategorisani put); postupka za slobodni pristup informacijama i drugih postupaka iz nadležnosti organa u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;

   5) postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;

   6) vođenje evidencije lokalnih dobara u opštoj upotrebi i drugih lokalnih dobara od opšteg interesa u oblasti saobraćaja i puteva kao i drugih evidencija u oblastima za koje je organ obrazovan u skladu sa zakonom i propisima Glavnog grada;

   7) upravni nadzor, poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama "Parking servis" Podgorica d.o.o i "Putevi" d.o.o; odlučivanje po pravnim ljekovima na prvostepena akta javnih službi nad kojima vrši nadzor i pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa; davanje mišljenja na statut, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, program rada i izvještaj o radu sa aspekta njihove usaglašenosti sa posebnim uputstvom gradonačelnice, planove, programe, cjenovnike i druge materijale tih službi;

   8) učešće u identifikaciji i zaštiti kapitala Glavnog grada u postupku privatizacije javnih službi nad kojima vrši nadzor čiji je osnivač Glavni grad;

   9) pripremu izvještaja o radu, informativnih i drugih stručnih materijala iz djelokruga organa za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave medije i sl;

   10) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;

   11) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i djelokruga javnih službi nad kojima vrši nadzor i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;

   12) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

   13) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica