ENG

Služba za zajedničke poslove

v.d. rukovodioca: Veselin Rabrenović

Adresa:  Njegoševa 20
Telefon: +382 20 482 022
E-mail: zajednicki.poslovi@podgorica.me
Fax: +382 20 482 090

 


   1) sprovođenje propisa o kancelarijskom poslovanju i arhivskoj djelatnosti; sprovođenje propisa o upravnom postupku u dijelu prijema i dostave pismena; izjašnjavanje o nacrtima i predlozima zakona i drugih propisa iz djelokruga službe;

   2) izradu i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;

   3) izradu Liste kategorija registraturskog materijala;

   4) prijem, otpremanje pismena preko Pošte Crne Gore i njihovu distribuciju svim organima lokalne samouprave, Službi skupštine, organima uprave i službama Glavnog grada kojima su ta pismena upućena, izuzev organa i službi koje imaju svoje pisarnice i dostavljače;

   5) poslove prijema i otpremanja pismena, pisarnice i arhive za sopstvene potrebe i potrebe organa i službi Glavnog grada koje nemaju svoju pisarnicu;

   6) vođenje djelovodnika i upisnika upravnih predmeta organa uprave i službi iz tačke 5 ovog člana;

   7) čuvanje arhivskog materijala u propisanim rokovima, popis i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala za organe i službe iz tačke 5 ovog člana;

   8) tekuće i investiciono održavanje i zaštitu službenih zgrada i prostorija organa, organa uprave i službi Glavnog grada, mjesnih kancelarija i mjesnih zajednica, domova kulture, omladinskih i zadružnih domova i drugih prostora u imovini Glavnog grada; staranje o računima za utrošenu električnu energiju, vodu i sl. za objekte koje ne koriste drugi organi uprave ili službe; staranje o ugradnji posebnih brojila u objektima koje koristi više korisnika i preduzimanje mjera za uredno izmirivanje obaveza po osnovu utroška električne energije, vode i sl.;

   9) kontrolu uslovnosti i opremanje biračkih mjesta za potrebe održavanja izbora;

   10) osiguranje službenika i imovine Glavnog grada;                                            

   11) ugostiteljske usluge za organe uprave; kopiranje, povezivanje i skeniranje štampanih materijala za potrebe uprave; održavanje higijene službenih prostorija;

   12) održavanje, registraciju i evidenciju službenih vozila;

   13) stručne i administrativno-tehničke poslove u vezi sa realizacijom odluka komisija za rješavanje stambenih pitanja osim za stanove dodijeljene licima u stanju socijalne potrebe (otkup stanova, obrada ugovora o zakupu, kupovini stanova pod povoljnijim uslovima, ovjere ugovora i dr.);

   14) pomoćno-tehničke poslove u vezi sa upotrebom državnih i simbola Glavnog grada, odnosno nacionalnih simbola;

   15) sprovođenje upravnog postupka za slobodni pristup informacijma i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom;

   16) rrješavanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;

   17) pripremu izvještaja o radu službe, informativnih i drugih stručnih materijala za skupštinu, gradonačelnice, državne organe i medije u vezi poslova iz djelokruga Službe;

   18) pripremu godišnjeg izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata i drugih izvještaja;

   19) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;

   20) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

   21) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica